Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi
 • Lê Ái Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0859020758
 • Võ Kiều Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0857070252
  • Email:
   vknuongmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918209629
  • Email:
   nhngamgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Huỳnh Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0837141005
 • Tạ Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0945162218
 • Trần Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917004733
  • Email:
   tmdungmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Trần Thứ Trưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0919756780
  • Email:
   tttruongmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Vũ Thị Hiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0857694757
  • Email:
   vthienmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917610420
  • Email:
   ntdieumgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Tạ Kim Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0834402013
  • Email:
   tklanhmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Trần Thụy Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911567894
  • Email:
   tttduongmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Ngô Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0843969798
  • Email:
   ntloanmgsenhong.pgddamdoi@camau.edu.vn